Põhikiri

1. Nimi ja asukoht

1.1. Sihtasutuse nimi on sihtasutus Eestlaste Eesti, ehk lühendina SA Eestlaste Eesti.

1.2. Sihtasutuse asukoht on Päidla küla, Eesti Vabariik.

1.3. Sihtasutus tegutseb sihtasutuste seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.

2. Sihtasutuse eesmärk

2.1. Sihtasutuse eesmärk on Eesti maa ja eesti rahvuse lahutamatu sideme edasiandmine tulevastele põlvedele ning selle eesmärgi nimel varem tehtu õilistamine ja teadvustamine. Sihtasutus võib eesmärgi saavutamiseks kasutada järgmisi vahendeid:

2.1.1. haridusliku sisuga tegevuste korraldamine;

2.1.2. Eesti rahvusliku pärandi mistahes kujul ja viisil säilitamine, rikastamine ja tutvustamine;

2.1.3. teadmiste kogumine ja levitamine;

2.2.4. muud käesoleva põhikirja ja õiguskorraga kooskõlas olevad toimingud.

3. Sihtasutuse vara

3.1. Sihtasutusele vara üleandmise kord

3.1.1. Sihtasutusele üleantav raha kantakse sihtasutuse arvelduskontole.

3.1.2. Sihtasutusele üleantav muu vara antakse üle sihtasutuse juhatuse valdusesse ning vara üleandmise kohta koostatakse vastav leping ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt.

3.1.3. Vara üleandmisega loobub vara üleandja sihtasutuse kasuks igasugustest õigustest üleantud varale.

3.1.4. Vara üleandmisega ei ole lubatud siduda sihtasutuse poolt võetavaid kohustusi, mis ei ole kooskõlas sihtasutuse eesmärkidega või annavad vara üleandjale mingeid eelistusi teiste soodustatud isikutega võrreldes.

3.2. Vara kasutamise ja käsutamise üldine kord

3.2.1. Vara kasutamise ja käsutamise üle otsustab sihtasutuse juhatus kooskõlas põhikirja ja seadusega.

3.2.2. Vara kasutatakse ja käsutatakse otseselt sihtasutuse põhikirjast tulenevate eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutuse eesmärkidega kooskõlas võib vara kasutada ja käsutada seadusega piiramata ulatuses majandustegevuseks. Majandustegevusest saadavaid tulusid kasutatakse üksnes sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks.

3.2.3. Vara võib kasutada sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja töötajate töötasuks.

3.2.4. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.2.5. Sihtasutus ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- ega usaldusühingut.

3.3. Vara kasutamine ja käsutamine eesmärkide saavutamiseks

3.3.1. Toetusi ja muid väljamakseid sihtasutuse varast põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tehakse soodustatud isikutele sihtasutuse juhatuse otsuse alusel kas soodustatud isiku põhjendatud taotluse alusel või sihtasutuse omal algatusel. Juhatuse otsus väljamaksete tegemise kohta peab olema motiveeritud ja väljamaksmine põhjendatud.

3.3.2. Vara kasutamise ja käsutamise täpsema korra, sealhulgas toetuste ja muude väljamaksete väljamaksmise alused ja korra, kehtestab säärase vajaduse ilmnemisel sihtasutuse nõukogu.

4. Sihtasutuse juhtimine

4.1. Sihtasutusel on nõukogu ja juhatus. Sihtasutuse raamatupidamist kontrollib ning majandusaasta aruande kinnitamise otsustab nõukogu.

4.2. Nõukogu

4.2.1. Sihtasutuse nõukogu on kolme- kuni kaheteistkümneliikmeline. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

4.2.2. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

4.2.3. Nõukogu määravad ja kutsuvad tagasi sihtasutuse asutajad või nende õigusjärglased. Nõukogu määramisel ja tagasikutsumisel on vajalik kolme neljandiku (¾) sihtasutuse asutajate või nende õigusjärglaste kirjalik nõusolek.

4.2.4. Nõukogu pädevus

4.2.4.1. Nõukogu määrab ja kutsub tagasi sihtasutuse juhatuse.

4.2.4.2. Nõukogu määrab juhatuse tasustamise korra vastavalt sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

4.2.4.3. Auditeerimiskohustuse tekkimisel nõukogu määrab ja kutsub tagasi sihtasutuse audiitori. Kui nõukogu audiitorit ennetähtaegselt tagasi ei kutsu, kehtivad audiitori volitused kaks tegevusaastat.

4.2.4.4. Nõukogu määrab audiitori tasustamise korra vastavalt sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

4.2.4.4. Nõukogu muudab sihtasutuse põhikirja, juhul kui on ilmnenud asjaolusid, mis takistavad sihtasutusel oma eesmärk täita või kui põhikiri ei ole kooskõlas seadustega.

4.2.4.6. Nõukogu annab nõusoleku juhatusele osaluse omandamiseks ja lõpetamiseks äriühingus ning kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks.

4.2.4.7. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

4.2.4.8. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist vähemalt üks kord kvartalis.

4.2.5. Nõukogu koosolek

4.2.5.1. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

4.2.5.2. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

4.2.5.3. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt ⅔ nõukogu liikmetest.

4.2.5.4. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

4.2.5.5. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega.

4.2.5.6. Nõukogu koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

4.2.6. Nõukogu liikmele võib maksta tasu vastavalt tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

4.2.7. Nõukogu liikmete tasustamise korra määravad sihtasutuse asutajad või nende õigusjärglased vastavalt sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

4.3. Juhatus

4.3.1. Sihtasutuse juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest, kelle volitused kehtivad kuni kolm aastat. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

4.3.2. Juhatus juhib ja esindab sihtasutust. Juhatusel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

4.3.3. Juhatuse määrab ja kutsub tagasi sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida.

4.3.4. Juhatuse tasustamise korra määrab nõukogu vastavalt sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

4.3.5. Juhatuse ülesanded on:

4.3.5.1. sihtasutuse töö korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

4.3.5.2. sihtasutuse raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusandlusele;

4.3.5.3. sihtasutuse esindamine ja tema nimel lepingute sõlmimine, mis on vajalikud sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;

4.3.5.4. sihtasutuse töötajate valimine ja töölepingute sõlmimine;

4.3.5.5. teavituse korraldamine sihtasutuse eesmärkide täitmiseks vajalike rahaliste vahendite hankimiseks;

4.3.5.6. muud sihtasutuse eesmärkide täitmiseks ja seadusega sätestatud vajalikud tegevused.

5. Sihtasutuse lõpetamine

5.1. Sihtasutus lõpetab oma tegevuse pärast eesmärkide saavutamist.

5.2. Sihtasutuse võib lõpetada:

5.2.1. nõukogu otsusega, kui otsuse poolt hääletasid kõik nõukogu liikmed;

5.2.2. asutajate otsusega, juhul kui selle poolt olid kõik asutajad;

5.2.3. muudel seadusega sätestatud tingimustel.

5.3. Lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle mõnele teisele Eesti rahvusriigi säilimise eest seisvale mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.